0621-2266535(O), +91-9835425215, 9471894534

Scholarship Based

On JEE Main & NEET Marks
Main 2017 Achievers

Ayush Raj - IIT JEE 2017 TOPPER

Utkarsh Kumar

Sumit Kumar

SUHAWANA

Sudhakar Prakash

Satyam Kumar

Rupesh Kumar - IIT JEE 2017 Topper

Ranjeet Kumar

RAHUL

Prince Kumar

Prashant Kumar

Pankaj Kumar

Nitish kumar

Naman Kumar - IIT JEE 2017 Topper

DIVYANSHU

Babul Priya

Adya

Abhijeet Mishra

Adil Akhtar

Year 2012 Achievers

Nilesh Ranjan
AIPMT

Year 2011 Achievers

Abhijeet Anand
AIEEE